Lompat ke konten

Alquran Bersanad Ponpes Faqir Illa Allah

Ponpes Faqir Illa Allah adalah salah satu ponpes yang keutamaannya adalah Alquran Bersanad Sampai Rosulullah SAW:

 1. Ustadz Dedy Putra Al Hafidh
 2. KH. Ulin Nuha Arwani
 3. KH. Muhammad Arwani Amin
 4. KH. M. Munawwir
 5. Syaikh Abdul Karim bin H. Umar al-Badriy ad-Dimayathi
 6. Syaikh Ismail Basytin
 7. Syaikh Ahmad ar-Rasyidi
 8. Syaikh Musthafa bin Abdurrahman bin Muhammad al-Azmiri
 9. Syaikh Ahmad Hijazi
 10. Syaikh Ali bin Sulaiman bin Abdillah al-Manshuri
 11. Syaikh Sulthan bin Ahmad bin Salamah bin Ismail al-Mazzahiy al-Mishyri
 12. Syaikh Abul Futuh Saifuddin bin Athaillah
 13. Syaikh Syahadzah al-Yamani
 14. Syaikh Nashiruddin Muhammad bin Salim bin Ali alth-Thabalawi
 15. Syaikh Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyya al-Anshari
 16. Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Asad asy-Syafi’i
 17. Syaikh Abul Khair Muhammad bin Muhammad al-Jazari
 18. Syaikh Muhammad bin Abdurrahman al-Hanafi/Abu Muhammad Abdirrahman bin Ahmad al-Washiti al-Mishri al-Baghdadi
 19. Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Mishri asy-Syafi’i
 20. Syaikh Abul Hasan Ali bin Syuja’ al-Hasyimi al-Abbasi al-Mishri
 21. Syaikh Abu Muhammad al-Qasim bin Firruh asy-Syathibi al-Andalusi
 22. Syaikh Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Hudzail
 23. Syaikh Abu Dawud Sulaiman bin Najah al-Andalusi
 24. Syaikh Abu ‘Amr Utsman bin Said ad-Dani
 25. Syaikh Abul Hasan Thahir bin Abdul Mun’im bin Abdillah bin Ghalbun
 26. Syaikh Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Shalih bin Abi Dawud al-Hasyimi
 27. Syaikh Abul Abbas Ahmad bin Sahl al-Fairuzani al-Asynani
 28. Syaikh Abu Muhammad Ubaid ash-Shabbah bin Abi Syuraih al-Baghdadi an-Nahlasyi
 29. Syaikh Abu Umar Hafsh bin Sulaiman bin al-Mughirah al-Asadi al-Bazzar al-Ghadiri al-Kufi
 30. Syaikh Ashim bin Bahdalah bin Malik bin Nashr bin Qa’in bin Asad
 31. Syaikh Abu Abdirrahman Abdullah bin Habib bin Rubaidah as-Sulami al-Kufi
 32. Sayyidina Utsman bin Affan/Sayyidina Ali bin Abi Thalib/Sayyidina Zaid bin Tsabit/Sayyidina Abdullah bin Mas’ud/Sayyidina Ubay bin Ka’ab
 33. Rosulullah SAW
Buka chat
Hubungi Ustadz?
Assalamualaikum Ust, saya ingin bertanya tentang Ponpes Tahfidh Quran Faqir Illa Allah....